DigitalMotion

Mang lai sự sống cho thế giới đang dừng lại

Chúng tôi dành thời gian thực hiện cho các minh họa  làm cho thế giới nghỉ ngơi trở nên sống động

Lần lượt chuyển động,đi qua từng câu chuyện và biến từng ước mơ thành hiện thực

Và chúng tôi sẽ mở rộng khả năng [giải trí]

INFORMATION

Nội dung thao tác

2D Animation

Đã sử dụng nhiều phần mềm khác nhau như Live2D, Spine, After Effect Chúng tôi đang sản xuất 2D animation
Lĩnh vực làm việc của chúng tôi không chỉ giới hạn trong game mà đáp ứng các yêu cầu khác nhau
Chúng tôi không chỉ là công ty general mà công ty của chúng tôi đang hoạt động theo một hệ thống sản xuất ổn định

3D Animation

Sản xuất animation 3D mà sử dụng nhiều phần mềm khác nhau như Maya và Unity
Tương tự như animation 2D,chúng tôi sẽ đáp ứng các yêu cầu khác nhau và tạo ra một hệ thống sản xuất ổn định

ACCESS